Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny:

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vertes Usługi Informatyczne, ul. Świderska 5, 05-400 Otwock. (zwanym dalej „Vertes”).

Kontakt z Administratorem: biuro@vertesdesign.pl lub telefonicznie: 22 872 92 65.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji umów na wykonanie usług programistycznych, graficznych, reklamowych, copywritingu oraz hostingowych, do momentu wykonania umowy, zlecenia bądź zamówienia, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania przez Vertes Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji umów i zleceń w firmie Vertes;
 3. marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;


Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług firmy Vertes, w tym w celu realizacji zleconych przez Państwa usług programistycznych, graficznych, reklamowych, statystycznych oraz hostingowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym oraz księgowym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe są przetwarzane tylko na terenie RP.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. poprawiania swoich danych osobowych
 3. otrzymania ich kopii
 4. sprostowania swoich danych
 5. usunięcia danych
 6. ograniczenia przetwarzania danych
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. przenoszenia danych
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Administratorem: biuro@vertesdesign.pl lub telefonicznie: 22 872 92 65.

Serwer Administratora (hosting):

Jako administrator danych osobowych:

Vertes Usługi Informatyczne Karol Zieliński, NIP: 532-185-03-02, z siedzibą w 05-400 Otwock, Świderska 5, reprezentowanym przez Karol Zieliński,

w ramach umowy hostingowej powierza przetwarzanie Państwa danych osobowych firmie hostingowej:

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.

H88 S.A. przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, zgodnie z art. 32 RODO, a w szczególności H88 S.A. powinien zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym między innymi w stosownym przypadku:

 1. a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 2. b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 4. d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.